Anti-jacht

anti-jacht2GroenFront! wil met een actie campagne de mythe van wildbeheer rond jacht doorbreken, de jacht op wilde zwijnen en edelherten op de Veluwe onmogelijk te maken en daarmee het natuurlijk evenwicht op de Veluwe herstellen. Dat doen we onder andere met de jachtkaart.

In deze serie artikelen proberen we duidelijk te maken waarom we deze campagne voeren. Hieronder kunt u lezen waarom wij tegen jacht zijn, en wat onze alternatieven zijn. Elke onderwerp heeft een korte uitleg, en met de knop [lees meer] komt u bij een vervolg artikel over dat onderwerp.

Mocht u na het lezen van deze artikelen net zo gemotiveerd zijn als wij om actie te ondernemen tegen de jacht, klik dan hier voor meer informatie over onze acties.

1. De Veluwse jacht is een bloedbad:
De jacht op de Veluwe is een walgelijk bloedbad. Gemiddeld worden er elk jaar 3500 wilde zwijnen en 1500 edelherten doodgeschoten. Deze aantallen leiden er toe dat lokaal soms wel 80% van de populatie wilde zwijnen word afgemaakt. En dat voor een beschermde diersoort!Dat het afschot zo hoog ligt komt niet alleen omdat het “gewenste” aantal dieren veel te laag wordt gesteld, maar ook omdat jagers de dieren structureel bijvoeren. Bovendien leidt het hoge afschot er toe dat de dieren zich meer gaan voortplanten, wat uiteindelijk weer leidt tot een hoger afschot door de jagers. [lees meer]

2. Faunabeheer = plezierjacht
Sinds een aantal jaar mogen jagers zich faunabeheerders noemen. Faunabeheer is echter slechts een ander woord voor jacht, niks meer en niks minder. Achter het masker van faunabeheer gaat een industrie van plezierjacht schuil. Er wordt grof geld verdiend aan deze bloedsport vooral door terreinbeheerders zoals de Hoge Veluwe en Geldersch Landschap. De zogenaamd democratisch vastgestelde faunabeheerplannen worden door jagers en terreinbeheerders opgesteld. Jagers hebben geen enkele boodschap aan het ecologisch evenwicht van een gebied, zolang ze maar kunnen schieten! [lees meer]

3. Jacht is schadelijk voor het welzijn van de dieren
Niet alleen de dieren die gedood worden tijdens de jacht lijden er onder. Ook de andere dieren in het gebied worden sterk beïnvloed. Wilde zwijnen zijn bij voorkeur overdag actieve dieren, maar door de bedreiging van jacht worden ze vooral ’s nachts actief. Edelherten zijn van nature dieren van het open veld, alleen als ze zich daar niet veilig voelen trekken ze steeds meer de bossen in. De jacht verstoort dus het natuurlijke gedrag van de dieren. Ook bij andere dieren zijn dergelijke negatieve gedragsveranderingen bekend. [lees meer]

4. De alternatieven voor jacht worden nauwelijks gebruikt
Volgens de Flora en faunawet zijn edelherten, wilde zwijnen en andere grote hoefdieren beschermde diersoorten. De wet schrijft voor dat deze dieren alleen mogen worden gedood indien andere maatregelen niet toereikend zijn. De praktijk wijst echter uit dat de faunabeheereenheden en provincies nauwelijks gebruik maken van andere maatregelen zoals het uitrasteren van landbouwgronden en het gebruik van wildwerende middelen langs de wegen. Indien een provincie toch dieren wil laten afschieten, heeft het de plicht om vooraf gedegen onderzoek te laten doen, ook dit gebeurt vrijwel nooit. [lees meer]

5. Intensieve jacht zorgt voor een verstoorde populatie.
In de natuur sterven dieren door honger, ziekte of door ten prooi te vallen aan roofdieren. Jagers zijn echter geen roofdieren. Roofdieren schakelen de zwakkere individuen van een soort uit, en houden de soort daarmee gezond. Als door middel van jacht meer dan de helft van een populatie wordt uitgeroeid dan is er geen sprake meer van het uitschakelen van de zwakkere individuen. Bovendien zijn edelherten en wilde zwijnen hoog sociale dieren. Ze leven in groepen waarin sociale structuren een belangrijke rol spelen. De oudere dieren binnen zo’n groep hebben een belangrijke functie. Door de intensieve en ondoordachte jacht worden de sociale structuren zeer zwaar verstoord, en dit tast het welzijn en het natuurlijke gedrag van de dieren aan. [lees meer]

6. Jacht verstoort het ecologisch evenwicht
Jagers zeggen dat er zonder jacht een overpopulatie zou ontstaan, dit is echter een grote leugen. In binnen – en buitenland zijn er gebieden te vinden waar (bijna) niet gejaagd word. In deze gebieden is gebleken dat er zonder jacht een natuurlijke balans ontstaat. In de winter gaat een deel van de dieren dood door zwakte, honger of ziektes. En in de lente komen er weer jonge dieren bij om hun plaats in te nemen. De sterfte en aanwas is dan met gemiddeld 20% tot 25% in een natuurlijk evenwicht. Jacht verstoort dit evenwicht, en zorgt er voor dat de dieren in een continue strijd zijn om dit evenwicht te herstellen.

Wat zijn de alternatieven?
GroenFront! is niet alleen maar tegen de jacht, we hebben ook duidelijke ideeën over hoe het anders kan. Wat in al deze alternatieven naar voren komt is dat de mens een stapje terug moet doen ten behoeve van de natuur. We moeten af van het antropocentrisme (de mens staat centraal) en over gaan naar ecocentrisme (de natuur staat centraal). Alleen door de natuur de ruimte te geven om zich vrij te ontwikkelen, en te investeren in duurzame oplossingen kan de natuur zich herstellen. Het is belangrijk dat deze oplossingen niet onafhankelijk van elkaar werken, het is een package-deal. Los van elkaar zijn het slechts deeloplossingen, maar samen vormen ze de basis voor de vrije wilde natuur van de toekomst.

1. Terughoudend beheer, gericht op vrije natuur en welzijn van de dieren
GroenFront! vindt dat wildbeheer gericht moet zijn op het welzijn van de dieren en op een natuurlijke situatie. De natuur is prima in staat om zichzelf te redden, daar heeft ze de mens niet voor nodig. Er moet gekozen worden voor terughoudend beheer. De dieren (en planten) moeten zoveel mogelijk zelf hun gang gaan, en er mogen alleen dieren worden afgeschoten om ernstig lijden te voorkomen, bijvoorbeeld bij zware verwonding of ernstige ziekte.

2. Uitrastering van landbouwgronden, bewoonde gebieden en wegen
Uitrasteren betekent dat er hekken geplaatst worden om een gebied of object. De praktijk wijst uit dat uitrasteren de meest effectieve manier is om dieren van landbouwgronden en wegen af te houden. In Nederland zijn veel natuurgebieden ingerasterd (omsloten met een hek). GroenFront! vindt echter dat het omgedraaid moet worden. Gebieden die schade ondervinden van wilde dieren moeten uit gerasterd worden met hekken en wildroosters (in de weg). Op die manier hebben dieren de vrije doorgang tussen natuurgebieden, en word schade aan verkeer en landbouw voorkomen.

3. Herstellen van grote aaneengesloten natuurgebieden en volledige ecosystemen
De meeste problemen met wilde dieren op de Veluwe worden veroorzaakt door de versnippering van de natuurgebieden. De Veluwse natuurgebieden worden doorsneden door wegen en landbouwgronden. Deze versnippering zorgt niet alleen voor conflicten tussen mens en dier, maar ook voor verstoorde ecosystemen en verhoogde druk op de biodiversiteit.

GroenFront! vindt dat Veluwse natuurgebieden een groot aaneengesloten gebied moeten worden. Land- en bosbouw gebieden horen daar niet in thuis en (snel)wegen moeten verdwijnen of worden uit gerasterd. Ook moeten er verbindingen komen met andere natuurgebieden, de zogeheten Ecologische Hoofdstructuren (EHS) moeten zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Vrije migratie tussen leefgebieden is noodzakelijk voor gezonde en veerkrachtige populaties. Daarnaast moet er worden ingezet op het herstellen van volledige ecosystemen, inclusief grote predatoren als wolven en lynxen.

Oproep aan Geldersch Landschap en Nationaal Park de Hoge Veluwe: Stop de commerciële jacht!

Maak de Veluwe jachtvrij Op 1 juli begint het jachtseizoen op de Veluwe. Dit betekent dat zwijnen en edelherten tot februari 2014 vogelvrij zijn, want maar liefst 80% van alle zwijnen en 60% van alle edelherten wordt in deze maanden afgeschoten. Onder het mom ‘faunabeheer’ wordt de ecologie van het gebied zwaar verstoord. Meest opvallend […]

Groenfront! Anti-jacht Kampeerweek

Groenfront organiseert als onderdeel van de lopende anti-jacht campagne in de periode van zaterdag 3 t/m zondag 11 augustus een kampeerweek. Tijdens deze week worden er vanuit een basiskamp, nabij de Veluwe, anti-jacht acties georganiseerd over de gehele Veluwe. Door middel van GPS speurtocht gaan we zo veel mogelijk jachthutten en andere jachtobjecten op diverse […]

GroenFront! lanceert Jachtkaart.nl

Op www.jachtkaart.nl vind je de voor veel wandelaars en natuurliefhebbers verborgen wereld van de jacht. Wij hopen die zo zichtbaar te maken voor iedereen. De kaart is nog niet volledig. Jachthutten worden soms verplaatst door jagers, of onklaar gemaakt door natuurliefhebbers. Soms worden er nieuwe jachthutten of voederplaatsen bijgeplaatst. Je kunt mee helpen deze kaart […]

GroenFront! gaat bosgebied bij Apeldoorn doorzoeken op jachthutten.

GroenFront! gaat bosgebied bij Apeldoorn doorzoeken op jachthutten. *UPDATE: Locatie bekend!* GroenFront! organiseert op zondag 16 december een GPS speurtocht in het bosgebied tussen Apeldoorn, Hoenderloo en Beekbergen. Doel is om zoveel mogelijk jachthutten toe te voegen aan jachtkaart.nl. Op deze website staan door wandelaars gemelde jachthutten. Met de kaart wil GroenFront! de jacht op […]

Geslaagde dag jachthut spotten

Een geslaagd dagje jachthut spotten ten zuiden van Apeldoorn. 21 nieuwe meldingen op www.jachtkaart.nl en daarmee zijn we de 400ste melding ver voorbij. (we krijgen er gemiddeld 2 per dag). We hebben 7 km2 kunnen doorzoeken. We vonden bijna geen jachthutten in de bospercelen van Staatsbosbeheer, en heel veel jachthutten en bijvoerplaatsen in de percelen […]