Betuwelijn

Argumenten tegen de Betuwelijn

Onderverdeeld in argumenten op het gebied van:

A. milieu
B. economie
C. besluitvorming
D. landschap
E. bewoners
F. anti-kapitalisme
G. transport en infrastructuur

A. MILIEU

1. Een toename van het goederentransport in het algemeen werkt een toename van de productie van allerhande (luxe-)goederen in de hand, wat door toenemend grondstof- en energieverbruik een toename van de milieuvervuiling betekent.

2. Een toename van het goederentransport betekent een toename van de uitstoot van broeikasgassen (CO2) die het klimaatprobleem bevorderen en dus het leefmilieu van alle aardbewoners bedreigen.

3. De toename in het goederentransport door de Betuwelijn zal niet stoppen bij het spoor zelf. Het natransport (na overslag), het transport van het afval en het transport van eindproducten (al dan niet per spoor) moet ook meegerekend worden bij de milieukosten.

4. Het RIVM heeft aangetoond dat goederenvervoer per spoor in het geval van de Betuwelijn geen milieuvoordelen heeft. Het is dus niet milieuvriendelijker dan goederenvervoer via de binnenvaart of over de weg, zoals nu in Nederland gebeurt.

5. Het doel van de Betuwelijn is meer economische groei. Er zijn daarom ook geen garanties dat de Betuwelijn minder vervoer over de weg tot gevolg zal hebben. Het streven naar onbeperkte economische groei heeft plundering van de natuurlijke grondstofvoorraden tot gevolg, wat een duurzame ontwikkeling van de economie (in dienst van huidige en toekomstige generaties) in de weg staat.

6. Het RIVM heeft aangetoond dat er alternatieven voorhanden zijn voor de Betuwelijn. De infrastructuur voor de binnenvaart (de rivieren en kanalen) ligt er al. De binnenvaart zou de capaciteit van het goederenvervoer op ecologisch verantwoorde wijze kunnen overnemen. Op dit moment is de binnenvaart sterk onderbenut. Bovendien zijn de technologische mogelijkheden voor schonere vrachtwagens (met minder emissies van schadelijke gassen) aanwezig waarmee op korte termijn milieuvoordeel behaald kan worden.

B. ECONOMIE

7. De Betuwelijn is een onrendabel project en gaat niets opleveren, alleen geld kosten aan onderhoud en renteafschrijving. De overheid en de Projectorganisatie Betuweroute zullen er uiteraard alles aan doen om de lijn alsnog te laten renderen door te proberen om bedrijven aan te trekken. Deze gok had niet genomen mogen worden met de schaarse ruimte en natuur in Nederland en ook niet met het cultureel erfgoed, de huizen en het land van de Betuwenaren.

8. De Betuwelijn past prima in het achterhaalde concept van “Nederland Distributieland” . Het is namelijk niet duurzaam om na te streven dat zoveel mogelijk goederen via Nederland geloodst worden, gezien de vervuiling en ruimtebeslag die dit met zich meebrengt. Goederen behoren via de kortste en ecologisch meest geschikte weg vervoerd te worden. Goederen uit Afrika die bestemd zijn voor Italië worden op dit moment toch via Rotterdam verscheept. Nederland zou moeten investeren in duurzame, lokaal georiënteerde sectoren en welvaartsverdeling. Te denken valt onder andere aan de zorgsector en de biologische landbouw.

9. Meerdere gerenommeerde economen, waaronder zelfs Arnold Heertje, hebben verklaard dat de Betuwelijn onnodig en economisch onrendabel is.

C. BESLUITVORMING

10. De Tweede Kamer is bewust voorgelogen over de plannen voor de Betuwelijn. Het besluit is genomen op basis van foutieve cijfers en rapporten.

11. Het RIVM stelt dat de Projectorganisatie Betuweroute en overheid cijfers verkeerd hebben uitgelegd, door prognoses en streefcijfers door elkaar te gooien.

12. De kostenraming voor de Betuwelijn is exorbitant gestegen, zonder dat dit enige (merkbare) consequenties had voor de besluitvorming.

13. Door het ontbreken van een duidelijk beslismoment over de aanleg (en in plaats daarvan het gebruik van een reeks deelbeslissingen) is het wel of niet doorgaan van de Betuwelijn te lang onduidelijk gebleven voor de betrokken omwonenden, met alle emotionele en financiële gevolgen van dien.

14. De inspraak in het project bestond vooral uit het creëren van een draagvlak voor de spoorlijn. De lijn werd niet werkelijk ter discussie gesteld, aangezien de nul-optie bij voorbaat niet mogelijk was. Insprekers voelen zich hierom niet serieus genomen door de overheid en de Projectorganisatie Betuweroute.

15. De Projectorganisatie Betuweroute heeft -d.m.v. het versneld uitvoeren van werkzaamheden- het ” point of no return” z.s.m. bereikt, zodat een eventuele beslissing om toch te stoppen politiek onmogelijk was geworden.

16. Op 16 december 2004 concludeert de Tijdelijke Parlementaire Commissie Infrastructuurprojecten (ook wel bekend als de Commissie-Duivesteijn) dat de regering de Kamer stelselmatig onjuist, onvolledig of zelfs verkeerd heeft geïnformeerd; dat de rol van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te overheersend was en dat kritische rapporten en alternatieve opties doelbewust werden achtergehouden.

D. LANDSCHAP EN BEWONERS

17. Het ecologisch en cultuurhistorisch waardevolle landschap bij het Pannerdensch Kanaal is geruïneerd. Hier kwamen verscheidene zeldzame Rode Lijst amfibieën voor, waaronder de Rugstreeppad en de Kamsalamander. Een groep vrijwilligers heeft, voor de bouwwerkzaamheden begonnen, in overleg met de Projectorganisatie Betuweroute nog een poging gedaan om de beesten te vangen en uit te zetten in pas gegraven poelen even verderop. Helaas laten deze kwetsbare dieren zich niet zomaar verhuizen zonder dat er slachtoffers onder de dieren vallen. Een pas gegraven poel zonder begroeiing en beschutting is dan ook geen alternatief voor het langzaam opgebouwde ecosysteem aan het Pannerdemsch Kanaal.

18. Ook het prachtige en natuurhistorisch waardevolle landschap langs de Linge, die door de Betuwe loopt, is vernield.

19. Honderden (oude) huizen en boerderijen, waaronder enkele monumenten, zijn tegen de vlakte gegaan voor de Betuwelijn. Bewoners voelden zich geïntimideerd terwijl ze gedwongen werden om hun huizen te verlaten. Mensen durfden niet te klagen omdat ze gewaarschuwd waren voor de mogelijke financiële gevolgen die “lastig zijn” kon hebben.

20. Veelal betrof het ouderen wiens familie al eeuwen op dezelfde plek woonde. Zoals bekend verhoogt een gedwongen verhuizing de sterftekans bij ouderen.

21. Mogelijk zal er sprake zijn van nog onbekende nadelen voor het milieu door de industrie die op verschillende plekken langs het tracé zal komen, aangezien bestuurders de overlast veroorzakende ontwikkelingen binnen bepaalde gemeentes, die aangewezen worden als knooppunt voor industrie, concentreren.

F. ANTIKAPITALISME

22. Transport en infrastructuur zijn een essentiële schakel binnen het kapitalistische systeem. Goederen worden voor verdere verwerking naar een plek gebracht waar de lonen en arbeidsheffing lager zijn en milieumaatregelen slechter. Hollandse tomaten worden bijvoorbeeld naar de plek in het buitenland gebracht waar ze het goedkoopst gewassen kunnen worden. Dit vervoer verspilt schaarse fossiele brandstoffen en zorgt voor een verhoging van het klimaatprobleem.

23. Er worden diverse grondstoffen uit ontwikkelingslanden aangevoerd. Vaak zijn het de multinationals die zich in deze landen gevestigd hebben en goederen exporteren, zonder dat het land zelf daar veel aan verdient. De export betreft namelijk ruwe producten en halffabricaten, die verder worden verwerkt in de industrie van de rijke landen, waar het geld wordt verdient. De landen zelf zijn, onder druk van Wereldbank en IMF, gedwongen deze praktijken toe te staan vanwege hun enorme schuldenlast. In het geval van de aanvoer van veevoer geldt dat de beschikbare landbouwgrond in ontwikkelingslanden gebruikt wordt voor de export van “cash crops” terwijl de bevolking zelf honger lijdt en de vruchtbaarheid van de grond daar nog verder afneemt door de scheve mineralenbalans: voedingsstoffen worden geëxporteerd uit de landen waar ze hard nodig zijn en komen hier in een systeem terecht met een gigantisch mestoverschot, dat de bodem en het grondwater vervuilt. De verspilling van voedingsstoffen is inherent aan het dieet van de westerse bevolking. De bonen, cassave en andere gewassen die door de bevolking zelf gegeten kunnen worden komen hier in het voer voor de bio-industrie terecht, waarbij er vele kilo’s veevoer nodig zijn voor een kilo vlees. Als dit soort verhoudingen tussen de westerse wereld en de ontwikkelingslanden blijven gelden, zal er aan de aanhoudende voedselschaarste van de armsten op de wereld geen einde komen. Met het goederenvervoer wordt er op voor bedrijven financieel aantrekkelijke wijze afval gedumpt in Oost-Europa en de ontwikkelingslanden. Deze landen hopen zo de buitenlandse valuta te verkrijgen die ze nodig hebben. Hier worden echter niet de noodzakelijke milieumaatregelen getroffen.

G. TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR

24. Infrastructuur veroorzaakt meer transport. Het aanbod schept in die zin de vraag. Als je met de HSL tien minuten sneller in Parijs bent dan met de normale trein, dan neem je de HSL, ondanks dat er voorheen geen probleem was met die tien “extra” minuten en het project miljarden kost. Zo ook wordt cargospoorvervoer met vele miljarden gesubsidieerd. Wil men dat deze ontwikkeling zich koste wat kost voortzet door de schaars beschikbare groene open ruimte in Nederland? Of kiest men voor een gezond en aangenaam leefklimaat en een aantrekkelijk platteland?

25. De verbinding van de Betuwelijn met Duitsland is nog lang niet gereed. De planning nu is 2013. Als dat project ook maar de helft van de vertraging van de Betuwelijn oploopt, kun je daar dus ook in ieder geval al enkele jaren bij optellen.

26. De Betuwelijn zal niet concurreren met het vrachtverkeer over de weg, maar wel met de binnenvaart. Deze laatste ontwikkelt zich juist nu tot een veel goedkopere en efficiëntere manier van transport. De containerschepen van tegenwoordig zijn namelijk even snel, kunnen meer containers vervoeren en hebben net zoveel vertragingsmarge als andere transportmethoden.

27. Er blijft onduidelijkheid over de risico’ s voor omwonenden in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuwelijn.

28. Direct verzet is de enige manier om een effectief weerwoord te leveren tegen de machtige lobby van Nederland Distributie Land (NDL) Zij zetten de democratie buiten spel met valse rapporten en het ” old boys network” . Dit legitimeert burgerlijke ongehoorzaamheid tegen een schijndemocratische rechtsgang.

29. 60% van de Nederlanders die in opiniepeilingen hun mening uiten, is tegen de Betuwelijn. Het besluit tot aanleg is niet langer democratisch gelegitimeerd. Ze zijn dus bureaucratisch misschien wel correct maar democratisch incorrect. In een democratie had een politiek besluit als dit teruggedraaid kunnen worden. De regenten in Den Haag en Brussel doen dit echter niet uit angst voor hun carrière, positie en prestige.

Rechtzaken over blokkades bij opening Betuwelijn

Natuur boven economische groei Morgen -vrijdag 14 september- moeten vier activisten voor de politierechter verschijnen vanwege de blokkade van de eerste trein over de Betuwelijn. Sympathisanten worden opgeroepen om naar de zitting te komen als blijk van steun. De zitting begint om 09:00 uur op Steegoversloot 36 in Dordrecht. Enkele andere activisten hebben recentelijk een […]

GroenFront! blokkeert eerste trein Betuweroute

Natuur boven economische groei BARENDRECHT – GroenFront! heeft de eerste trein over de Betuweroute geblokkeerd. Op het 160 kilometer lange trace zijn op verschillende locaties in totaal 6 blokkades opgeworpen. De symbolische openingstrein kon niet meer dan enkele honderden meters van de 160 km over de Betuweroute rijden. GroenFront! heeft in het verleden een felle […]

Aktiekamp Betuwelijn Dood Spoor

Aktiekamp Betuwelijn Dood Spoor 12-18 september 1999, Zetten-Andelst Het kamp vindt plaats in de door GroenFront! gekraakte panden aan de Wageningstraat 29, ca. 200 meter van het station op de lijn Tiel-Arnhem en direct bij een A15 afslag voor de lifters. Het programma begint op zondag 18.00 uur met een overzicht van het programma en […]

Meer bezette panden Betuwe

Op 16/2 kregen de GroenFronters! in Meteren een tip over een grote, dure villa bij Vuren (bij de A15 r. Leerdam) die kortgeleden door de NS gekocht was en op 18/2 gesloopt zou worden, een dag nadat de bezwaartermijn zou sluiten. De dag daarna is een kleine groep activisten meteen op pad gegaan en heeft […]

Bezetting NS Railinfrabeheer

feb ’99 – Bezetting NS Railinfrabeheer Dertig activisten van GroenFront! betraden maandagochtend 15 februari via de binnenplaats vrij eenvoudig het immense bakstenen gebouw van NS Railinfra-beheer aan het Moreelse Park te Utrecht. Daar ging men op zoek naar het kantoor waar de aanleg van de Betuwelijn wordt voorbereid, met de bedoeling dit te bezetten. Na […]

Het aktiekamp in Meteren

jan ’99 – Het aktiekamp in Meteren Vrijdag 29/1 hebben vijftig aktivisten van Groen Front twee panden aan de Achtersteweg in Meteren (in de buurt van Geldermalsen) gekraakt. Deze panden liggen op de route van de Betuwelijn en zijn bezet om te protesteren tegen de aanleg van deze lijn. Het is de bedoeling om van […]