ENGLISH TEXT BENEATH

ACTIECONSENSUS – alle deelnemers aan actie kolencentrales en kolenhaven Wij Stoppen Steenkool, vrijdag 24 juni 2016, verklaren het volgende:

Geconfronteerd met de snel escalerende klimaatcrisis zullen wij op 24 juni 2016, de verjaardag van de overwinning in de Urgenda-klimaatzaak, samen met vele anderen daden van burgerlijke ongehoorzaamheid uitvoeren om met kracht de normale bedrijfsgang bij de OBA-kolenhaven in Amsterdam te verstoren. Door onze aanwezigheid naast en op de kolenhaven zullen wij het havenbedrijf, OBA bulk terminal, dwingen de normale activiteiten op te schorten.

Wij vinden het van belang om de strijd voor wereldwijde milieugerechtigheid naar onze eigen achtertuinen te brengen. In Amsterdam dragen wij een speciale verantwoordelijkheid, aangezien deze stad de mondiale steenkoolindustrie faciliteert door ruimte te bieden aan Europa’s een na grootste steenkoolhaven.

Wij trekken een lijn tegen verdere mijnbouw, transport en verbranding van steenkool – een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering en de dramatische gevolgen daarvan. Gezien de urgentie van het klimaatprobleem, zien wij het zowel noodzakelijk als gerechtvaardigd om een step verder te gaan – van publieke protesten naar burgerlijke ongehoorzaamheid.

De actievorm die we hebben gekozen is een verrassingsverjaardagsfeest in de vorm van een massablokkade, die verschillende niveaus van betrokkenheid biedt. Het is geïnspireerd door het succes van de bezetting van dagbouwmijnen tijdens Ende Gelände-acties in 2015 en 2016 in Duitsland, waar velen van ons aan hebben deelgenomen. Eenieder die wil deelnemen wordt daartoe in staat gesteld, ongeacht of ze ervaring hebben met vergelijkbare protesten. Sommige activisten zullen de laadkranen beklimmen, anderen zullen de klimmers ondersteunen aan de voet van de kraan, nog weer anderen zullen een protest informatiepunt inrichten naast de ingang van de kolenhaven.

We zullen matjes en voedsel mee naar de blokkade, zodat we het zo comfortabel mogelijk kunnen maken. Gebruikmakend van een verscheidenheid aan spandoeken, symbolische objecten en posters, zullen we aandacht trekken naar de vele destructieve effecten van mijnbouw en het verstoken van steenkool. We zullen ons kalm en beheerst gedragen. Escalatie zal niet door ons worden uitgelokt. We zullen geen mensen in gevaar brengen. We zullen blokkeren en bezetten met onze lichamen, maar we zullen daarbij geen machines of infrastructuur vernielen of beschadigen.

We zullen door of om barrières van havenbeveiliging gaan, en we zullen niet agressief reageren op provocaties. Onze actie is niet gericht tegen OBA-werknemers of de politie. We begrijpen dat de havenwerknemers afhankelijk zijn van hun banen om te voorzien voor henzelf en hun families. We zullen ze ten alle tijden met waardigheid en respect behandelen. Ons probleem is met het bedrijf, de directie en de regering. Onze eis is niet alleen om fossiele brandstoffen in de grond te laten, maar ook voor de creatie van lonende arbeidskansen voor allen, in een economie die onze planeet en al haar bewoners respecteert, nu en in de toekomst.

De veiligheid van de deelnemende activisten, en van de havenwerkers, zal onze topprioriteit zijn. We zullen goed voorbereid zijn voor een veilige entree naar de locatie van de actie en voor het beklimmen van de kranen. We zullen geen kolenopslag beklimmen en we zullen tijdens de actie niet roken.

We komen uit een verscheidenheid van verschillende sociale bewegingen en delen van het politieke spectrum. We nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het succes van de actie. Het is onze bedoeling om tijdens de actie een situatie te creëren die transparant is voor alle deelnemers en waarin we elkaars welzijn ondersteunen. We zullen ons grondig voorbereiden voorafgaand aan de blokkade. We staan in solidariteit met alle mensen die getroffen worden door de destructie van ons klimaat door de kolenindustrie en alle mensen die zich daartegen verzetten. Deze solidariteit strekt uit naar alle mensen die sociaal en ecologisch getroffen worden door de wijdere fossiele brandstoffenindustrie. We zijn volledig tegen eventuele pogingen om het verzet tegen steenkool te gebruiken voor reactionaire of nationalistische doeleinden.

 

 

 

Action agreement

In the face of rapidly escalating climate crisis, on the 24^th of june
2016, the anniversary of the Urgenda court vistory, we, together with
many others, will be carrying out acts of civil disobedience to
powerfully disrupt 'business as usual' at the OBA coal harbour in
Amsterdam. Through our presence next to and within the coal harbour, we
will force the port operator, OBA bulk terminal, to suspend it's normal
operations.

We find it important to bring the fight for global environmental justice
to our own backyards. In Amsterdam we carry a special responsibility, as
this city facilitates the global coal industry by hosting the second
biggest coal harbour of Europe.

We are drawing a line against further mining, transporting, and burning
of coal – one of the biggest causes of climate change and its dramatic
impacts. Considering the urgency of the climate issue, we consider it
both necessary and appropriate to go one step further – from public
protests to civil disobedience.

The form of action we have chosen is a surprise birthday party in the
form of a mass blockade, allowing multiple options for involvement. It
is inspired by the success of the occupation of open-cast pits during
the Ende Gelaende actions of 2015 and 2016 in Germany, in which many of
us took part. Anyone who wishes to participate will be able to,
regardless of whether they have experience of similar protests or not.
Some activists will climb the loading cranes, others will support the
climbers from the base of the crane, still others will set up a protest
info point next to the entrance of the coal harbour.

We will be bringing foam, inflatable mattresses and food with us to the
blockade, so that we can make it as comfortable as possible. Using a
variety of banners, symbolic objects and posters we will draw attention
to the multiple destructive effects of mining and burning coal.

We will behave in a calm and cool-headed way. Escalation will not be
provoked by us. We will not put people in danger. We will block and
occupy with our bodies, but we will not destroy or damage any machinery
or infrastructure in the process.

We will pass through or around any barriers set-up by port security, and
we will not aggressively respond to provocations. Our action is not
directed at OBA workers or the police.

We understand that the harbour workers rely on their jobs to provide for
themselves and their families. We will treat them with dignity and
respect at all times. Our issue is with the company, the bosses and the
government. Our demand is not only to leave fossil fuels in the ground,
but also for the creation of rewarding work opportunities for all, in an
economy which respects out planet and all its inhabitants, now and in
the future.

The safety of the activists taking part, and of the harbour workers,
will be our top priority. We will be well prepared for a safe entry to
the action sites i.e. for ascending the cranes. We will not climb the
coal heaps and will not smoke during the action.

We come from a variety of different social movements and parts of the
political spectrum. We take common responsibility for the success of the
action. During the action we intend to create a situation that is
transparent for all the participants and in which we support one
another's well-being. We will prepare thoroughly in advance of the
blockade. We stand in solidarity with all people who resist and are
affected by the destruction of our climate by the coal industry. This
solidarity extends to all the people who are socially and ecologically
affected by the fossil fuel industry. We are solidly opposed to any
attempts to use the resistance to coal mining to achieve reactionary or
nationalistic goals.