“De minister van VROM heeft in 2006 ten onrechte besloten het afzagen van bomen mogelijk te maken in een gebied van 20 hectare in de Schinveldse bossen in de gemeente Onderbanken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 juli 2007). Onder andere de gemeente Onderbanken had bij de Raad van State een beroepsprocedure tegen het besluit van VROM aangespannen. Gevolg van de uitspraak is dat Defensie, eigenaar van het bos, op dit moment geen bomen meer mag kappen ten gunste van de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen.”

Uitspraak
Ten aanzien van de 13 ha die nu op het spel stonden oordeelt de Raad van State (RvS) dat er geen sprake was van urgentie. Dit isl een van de vereisten van het gebruik van de NIMBY-procedure. Over de overige 7 ha- waarvan er al 6 ha gekapt is!- besluit de RvS dat het door de Minister van VROM “onzorgvuldig is voorbereid en niet deugdelijk is gemotiveerd. Dit geldt voor de aspecten van geluidsoverlast, uitstoot van verbrandingsgassen, stof en kerosinedampen, gezondheidsproblematiek, grondwaterbescherming en natuurwaarden van het omliggende gebied. Zo had de minister naar het oordeel van de Raad van State onder meer moeten motiveren ‘waarom de mogelijk gemaakte toename van de geluidsbelasting, hoe gering ook, desalniettemin naar haar mening aanvaardbaar is’, gelet op de reeds bestaande geluidsoverlast. Ook haar standpunt dat de veranderingen in de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidhinder geen negatieve effecten op de volksgezondheid zullen hebben s volgens de Raad van State niet deugdelijk gemotiveerd. De minister heeft hier geen onderzoek naar verricht.”

Tegen dit besluit is geen hoger beroep mogelijk! Tevens is dit de eerste keer dat de NIMBY-maatregel gebruikt is. Dit stukje dictatoriale wetgeving is een juridisch gedrocht. Het feit dat de eerste keer dat het gebruikt en getoetst wordt – en direct zo’n uitspraak veroorzaakt- heeft hopelijk een goede precedent voor in de toekomst. Vele gemeentebesturen, NGO’s en actiegroepen zullen hier waarschijnlijk baat bij hebben.

De Minister van VROM – en voormalig Milieudefensie voorzitter – Jacqueline Cramer moet nu besluiten of ze opnieuw gaat proberen om met de NIMBY-wet de kap dictatoriaal af te dwingen. Deze procedure gaat waarschijnlijk een paar jaar duren.

Het is voor GroenFront! trouwens een herkenbaar patroon: achteraf gelijk krijgen. Bij zowel het actiekamp tegen de aanleg van de Afrikahaven (Groenoord/ Ruigoord bij Amsterdam) als bij de campagne tegen de Betuwelijn is achteraf iedere keer gebleken dat het gene GroenFront! al jaren riep ook correct bleek te zijn. Als alle overheden voortaan nu gewoon als uitgangspunt nemen dat GroenFront! gelijk heeft tenzij het tegendeel bewezen is, zou dat een hoop natuurvernietiging en onnodige ontruimingen in de toekomst gaan schelen. Het is maar een tip aan de heren bestuurders ….

6 ha + 1 ha = 7 ha
Van de 7 ha die hierboven genoemd wordt, is helaas al 6 ha gekapt (januari 2006). Die ene hectare is niet gekapt door onderhandelingen tijdens de ontruiming. De politie en Kmar dreigde een derde ontruimingsdag in te gaan en hier hadden ze zich niet op voorbereid. Toen is er uit-onderhandelt dat activisten 3 boomhutten vrijwillig zouden verlaten en op die manier een strook bos redden van (ongeveer) 30m bij 350m (= ongeveer 1 ha).

Tevens is nu dus die 6 ha bos illegaal gekapt door Defensie. Hoe daar mee om te gaan is voer voor juristen, maar dat het een absurde situatie wordt en een juridisch vacuum mogen duidelijk zijn.

En nu…..?
Het Kabinet en de Tweede Kamer zijn momenteel aan zet. Waarschijnlijk vraagt de Kamer heel snel een reactie hierover aan de Minister van VROM (Cramer) en de Staatssecretaris van Defensie (Van de Knaap). Naar aanleiding van de brief die de Kamer dan mag ontvangen zal zij een debat aanvragen met beide bewindspersonen. In dit debat zal meer duidelijk worden over de vraag of de regering alsnog de NIMBY-maatregel gaat hanteren om een boskap over enkele jaren eventueel juridisch mogelijk te maken.

AWACS-vliegbasis
De vraag is nu ook sterk wat de vliegbasis gaat doen. Want ze voldoen niet aan de door hun eigen NATO gestelde voorschriften ten aanzien van een obstakel-vrije vliegfunnel. En die NATO-regels zullen er toch niet voor niets zijn….

Ten slotte
We willen hier graag nog even -de toenmalig waarnemend burgemeester van Onderbanken- Jos Zuidgeest citeren:

“Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan heeft gesproken. En daar heeft men zich bij neer te leggen. [….] De wet is de wet en die dient door iedereen op opgevolgd te worden.” Eat this: NATO, VROM, Defensie en de Kabinetten Balkende 1 t/m 4!

(Bovenstaand citaat is van Jos Zuidgeest in zijn toespraak aan de bevolking vlak voor de ontruiming en boskap in januari 2006).

Schinveld: Victorie! (2) update 19-11-07

Afgelopen vrijdag stuurde Minister Cramer (VROM) de langverwachte brief naar de Tweede Kamer over haar bevindingen bij haar bezoek aan Onderbanken. De toon en inhoud in deze brief zijn een trendbreuk in vergelijking met de opstelling van alle eerdere Kabinetten. Nu nog concrete acties en resultaten.

Na de vernietigende Raad van State-uitspraak van afgelopen zomer, kon het Kabinet niet langer op hetzelfde oude standpunt blijf staan: de juridische gronden van hun oude standpunten waren door de Raad van State tenslotte onder hun voeten weggeslagen. Vol spanning keken de verschillende betrokkenen uit naar de eerst tekenen van die nieuwe opstelling. Direct na de raad van State-uitspraak werd door de Kamerleden Samson (PvdA) De Wit (SP) en Duyvendak (GroenLinks) vragen gesteld aan de Minister.

Eerst kwamen er twee brieven waarin gezegd werd dat de antwoorden op de Kamervragen naar aanleiding van de Raad van State uitspraak langer op zich gingen laten wachten. Afgelopen 15 oktober was er dan eindelijk een inhoudelijke brief, maar ook dit keer stond er weinig concreets in: het kabinet ging met allerlei betrokken praten en zou over een jaar een besluit nemen over het wel-of-niet doorgaan met het NIMBY-besluit.

Een week na de brief aan de Kamer ging Minister Cramer zelf een kijkje nemen op de NAVO-basis en praten met Provinciale en lokale bestuurders en uiteraard ook met de bevolking in Schinveld e.o.. Bij dit bezoek werd de Minister bij aankomst in Onderbanken uitgefloten door de lokale bevolking. In de laatste brief aan de Kamer schrijft ze hier onder andere over:

“Ik wil niet verhullen dat de gesprekken een grote indruk op mij hebben gemaakt. In het bijzonder is mij duidelijk geworden dat het vertrouwen in de overheid, en dan met name in de rijksoverheid, bij de mensen in Onderbanken is geschonden. In diverse bewoordingen werd mij duidelijk gemaakt dat het NIMBY-besluit van mijn voorgangster als een frontale aanval wordt gezien.”

“Ik kan mij de ergernis en onbegrip van bestuurders en bewoners, die al jarenlang zoveel geluidsoverlast ondervinden, goed voorstellen.”

“Zicht op beëindiging van een situatie, die in de burgerluchtvaart al lang geleden onaanvaardbaar is verklaard, is er daarmee vooralsnog niet. Dat vind ik onbestaanbaar naar bewoners van het gebied. Er moet echt alles op alles gezet worden om de geluidsoverlast drastisch terug te brengen.

Ik heb daarover verder overlegd met de staatssecretaris van Defensie en mede namens hem kan ik u het volgende berichten.

Wij hebben het punt van de langdurige geluidsoverlast in Onderbanken ingebracht in het kabinet. Daar is afgesproken dat er een kabinetsbrede aanpak komt, gericht op het uitoefenen van druk op de Navo om de geluidsoverlast ingrijpend terug te brengen. Daartoe werken de daarbij betrokken departementen van Buitenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat, Defensie en VROM nauw samen. Ik zal daartoe het initiatief nemen.

Als gebaar naar de lokale bevolking zal de staatssecretaris van Defensie het budget, dat nodig is om 6 ha nieuw bos aan te leggen op zeer korte termijn beschikbaar stellen, zodat zich aandienende aankoopmogelijkheden direct benut kunnen worden.
[Lees hele brief]

Ondanks dat het in politieke taal geschreven is, kun je tussen de regels door wel een trendbreuk waarnemen in de opstelling van het Kabinet. Het lijkt erop dat Jacqueline Cramer de onderlinge strijd in het Kabinet gewonnen heeft van Defensie-hardliner Van de Knaap. Misschien zit er na 25 jaar ellende eindelijk iemand in het Kabinet die wel opkomt voor de inwoners van Zuid Limburg en ook durft op te staan tegen de NAVO.

Morgen is er een Algemeen Overleg (vergadering) in Tweede Kamer over bovenstaande ontwikkelingen. Het Algemeen Overleg is van 16:30 tot 18:30 en zal plaats vinden in de Groen van Prinstererzaal. [Agenda].

Overig Schinveld-nieuws
Cees van de Knaap, de Staatssecretaris van Defensie in de Kabinetten Balkenende 1, 2, 3 en 4, gaat weg. Hij wordt de burgemeester van Ede. Als opvolger van hem bij Defensie worden Hans Hillen en Karien van Gennip genoemd.

Binnen enkele weken gaat de Raad van State uitspraak doen in de zaak rond het schorsen en later vernietigen van de Provinciale Milieuverordening om de kap van de 6ha Schinveldse Bossen mogelijk te maken. Zodra hier meer bekend over is, melden we dat uiteraard. [Lees meer over de achtergrond van de Provinciale Milieuverordening]

Schinveld: Victorie! (3) 23-01-08

Rijksoverheid verliest opnieuw in Schinveld!
Raad toon moed

Vandaag heeft de Raad van State een Koninklijk Besluit vernietigd waarmee de bomenkap in Schinveld mogelijk gemaakt was. De Raad van State stelt hiermee de Provincie Limburg in het gelijk en haalt wederom de Rijksoverheid onderuit in hun handelen rond de bomenkap in Schinveld in januari 2006. GroenFront! is verheugd over deze uitspraak. “De regering heeft met grof machtsmisbruik de bomenkap er destijds doorgeduwd en nu krijgt ze van de Raad van State op haar klote” stelt GroenFront!-activist Richard. “Een schrale troost voor de 6 ha bos dat gekapt is, maar gelukkig is 14 ha bos wel gered,” vervolgt hij.

In augustus 2005 gebruikt Minister Dekker (VROM) de NIMBY-maatregel om het Ministerie van Defensie de kapvergunning te geven voor de Schinveldse Bossen. De gemeente Onderbanken is fel gekant tegen de bomenkap en weigert de kapvergunning te verstrekken. In november van dat jaar wijzigt Provinciale Staten de Provinciale Milieuverordening Limburg (PML) en is het voortaan verboden om met gemotoriseerde werktuigen in een stiltegebied te werken. Naast een kapvergunning heeft de Rijksoverheid nu ook een ontheffing nodig voor de PML. Of Defensie zou met handzagen en paarden de boskap moeten uitvoeren. Hoogwerkers om activisten te verwijderen zouden ook onder gemotoriseerde werktuigen. De gemeente Onderbanken dreigt met de inzet van politie en een dwangsom, mocht Defensie toch gaan kappen zonder ontheffing. Op 21 december 2005 spant Defensie een kort geding aan tegen de gemeente Onderbanken vanwege de mogelijke politie-inzet en de dwangsom. Tijdens dit kort geding tovert de landsadvocaat een Koninklijk Besluit uit zijn binnenzak en schorst de werking van de PML. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de Rijksoverheid dit nooit had mogen doen.

Op 18 juli 2007 oordeelde de Raad van State vernietigend over het gebruik van de NIMBY-maatregel door de regering. Afgelopen november verandert de regering van standpunt: ze zeggen ditmaal echt een oplossing te willen zoeken voor de problematiek in Zuid Limburg. Kort daarvoor was Minister Cramer (VROM) zelf polshoogte komen nemen in Schinveld.

De regering heeft aangekondigd om in maart met maatregelen te komen om de overlast drastisch terug te dringen. Mochten deze maatregelen niet voldoende zijn, dat ligt er al een motie van een Kamermeerderheid waarin aangestuurd wordt op een vliegverbod boven Nederland.

Schinveld: Op weg naar Victorie (3)??? update 24-12-07

Het actiekamp van GroenFront! in Schinveld is momenteel precies 2 jaar geleden. Op 12 december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de Kamer de regering verplicht om de NAVO-invliegregeling te gebruiken, indien er in maart 2008 geen zicht is op vervanging van de motoren van de AWACS.

Een terugblik op de politieke ontwikkelingen sinds het actiekamp. Met als voorlopige climax het aannemen van de motie die aanstuurt op een AWACS-vliegverbod boven Nederland.

December 2005 en januari 2006
Het actiekamp in de Schinveldse Bossen was in december 2005 en januari 2006.

Maart 2006 – Gemeenteraadsverkiezingen
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verliezen VVD en CDA veel. Een week na deze nederlaag worden door de coalitie een aantal punten besproken, waardoor een herhaling van deze nederlaag bij de komende Kamerverkiezingen voorkomen moet worden. Een van deze punten is voorlopig niet kappen in Schinveld. CDA en VVD steunen plotseling een motie waarin opgeroepen werd om te wachten met verder kappen in Schinveld, tot alle Nederlandse juridische procedure’s afgelopen zijn. Hierdoor moet eerst de Raad van State haar finale oordeel vellen, alvorens er weer gekapt zou mogen worden.

Tweede Kamerverkiezingen – november 2006
Zes maanden later (november 2006) waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Tijdens een verkiezingsdebat in Schinveld had Luuk Blom (PvdA) gezegd voor een vliegverbod voor AWACS-toestellen te zijn, indien de overlast niet zou stoppen. Ook GroenLinks en de SP stonden op dit standpunt.

Januari 2007
Een jaar na de ontruiming en kap (januari 2007) was er opnieuw een demonstratieve tocht om te laten zien dat het verzet in Schinveld nog steeds springlevend is. Aan het einde van deze tocht waren er verschillende sprekers: een van hen was Jan de Wit (Kamerlid SP). Tijdens dit debat vertelde De Wit dat hij in de Kamer een motie ging indienen om de regering te dwingen de NAVO-invliegregeling te gebruiken. Met deze invliegregeling wilde de SP de regering en de NAVO verder onder druk zetten om tot een echte oplossing te komen voor de AWACS-problematiek. De NAVO-invliegregeling is een soort verdrag waardoor militaire vliegtuigen van NAVO-bondgenoten ongehinderd elkaars luchtruim in mogen vliegen.

De inperking van de NAVO-invliegregeling staat gelijk aan een soort vliegverbod voor AWACS boven Nederland. Hiermee zou de NAVO-basis in Geilenkirchen niet meer kunnen opereren, aangezien ze slecht maar 1 start- en landingsbaan hebben en afhankelijk zijn van de wind. Hierdoor kunnen ze het leeuwendeel van de vluchten niet meer uitvoeren, als ze niet over Nederland (lees: Schinveld en Brunssum) zouden kunnen opstijgen.

De start- en landingsbaan verlegging is overigens ook niet mogelijk, omdat ze dan een nieuwe vergunning zouden moeten aanvragen. Op grond van de huidige Duitse milieuwetgeving zouden de NAVO-basis nooit een nieuwe vergunning krijgen. Momenteel werkt de basis nog steeds op de oude vergunning van de Britse R.A.F. uit de periode dat zij er straaljagers gestationeerd hadden na de Tweede Wereldoorlog.

Er was in januari 2007, na de Tweede Kamerverkiezingen, geen meerderheid voor het gebruik van de NAVO-invliegregeling. De PvdA (33), SP (25) en GroenLinks (7) hebben gezamenlijk 65 zetels. Voor een meerderheid in de Kamer zijn 76 of meer zetels nodig. Ook met de steun van de Partij voor de Dieren (2 zetels), kwam je nog steeds 9 zetels te kort. De PVV van Geert Wilders (9) of D66 (3) samen met de ChristenUnie (6) zouden precies voor een (nipte) meerderheid kunnen zorgen.

Zomer 2007
Afgelopen zomer (2007) kwam de definitieve uitspraak van de Raad van State eraan. Hopend op de overwinning en vrezend voor het ergste, werd een nieuw actiekamp voorbereid. Gelukkig won de hoop het van de angst: De Raad van State sprak een vernietigend oordeel uit! De eerste grote winst was binnen.

Oktober 2007
Hierna was het lang wachten op een echte inhoudelijke reactie vanuit de regering. Voordat deze kwam, ging Minister Cramer (VROM) eerst zelf een kijkje nemen en spreken met de inwoners. Bij haar aankomst werd ze uitgefloten door de inwoners. Na dit bezoek stuurde ze een brief naar de Kamer. In deze brief komt Minister Cramer met een trendbreuk in de opstelling van het kabinet. De tweede (deel)overwinning is een feit.

November 2007
Het eerste Kamerdebat sinds de vernietigende uitspraak van de Raad van State. De grote verassing van dit debat is de PVV. Het PVV Kamerlid Barry Madlener stelt dat hun geduld op is en kondigt aan om voor het gebruik van de NAVO-invliegregeling te zullen stemmen. Hiermee was een Kamermeerderheid plotseling mogelijk.

Daarnaast is er door de regering gezegd in dit overleg met de Kamer, dat ze druk gaan lobbyen bij de NAVO-bondgenoten voor vervanging van de AWACS-motoren. In maart 2008 hoopt de regering met nieuws naar buiten te kunnen komen, tot die tijd willen ze alles bevriezen. In maart 2008 wil de regering gaan bekijken wat ze met het NIMBY-besluit gaan doen, met alle voorwaarden die de Raad van State gesteld heeft en of ze nog een stuk bos willen gaan kappen in Schinveld. Tot maart 2008 zal er dus geen sprake zijn van nieuwe boskap. Op 1 maart gaat het broedseizoen in en mogen er daarom geen bomen gekapt worden. Dit loopt tot halverwege de zomer.

Staatssecretaris Cees van der Knaap werd erg boos op de Kamer en riep dat de motie “onaanvaardbaar” is. Later zwakt Balkenende dit af naar “sterk ontraden.” Indien een motie namelijk als onaanvaardbaar gekwalificeerd wordt, betekent het dat een bewindspersoon zijn politieke lot verbind aan het niet-aannemen van die motie. Van der Knaap had dan moeten aftreden, indien de motie aangenomen zou zijn. En dat zou nogal pijnlijk zijn, aangezien Van der Knaap net op het punt stond om burgemeester van Ede te worden. Cees van der Knaap geldt op het Binnenhof als een vertrouweling van Balkenende en heeft – naast zijn eigen portefeuille – vaak allerlei klusjes voor Balkenende opgeknapt, zoals het bemiddelen tussen de sociale partners toen de CAO-onderhandelingen waren vastgelopen. Balkenende behoedde Van der Knaap nu voor een misser aan het einde van z’n Haagse carrière.

De opvolger van Cees van der Knaap is Jack – het Lek – de Vries. Gedurende de gehele Haagse carrière van Balkenende was Jack het Lek de spindocter van Balkenende. Jack het Lek is de Haagse Karl Rove (Bush) en Alastair Campbell (Blair). Zijn bekendste spin is de opmerking van Balkenende tegenover Bos: “Meneer Bos, U draait en bent niet eerlijk.” Maar waarschijnlijk is dit niet zijn beste spin, want een goede spindocter zorgt ervoor dat het gemanipuleer niet opvalt. En deze spindocter gaat zich nu met het Schinveld-dossier bezig houden. De regering brengt grof geschut in stelling.

December 2007
Uiteindelijk was afgelopen 12 december de stemming in Kamer. De PvdA, SP, GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren, D66 en Rita Verdonk stemden voor. Een bijzondere coalitie, maar bij elkaar wel 80 zetels!

De motie houdt in dat als er in maart 2008 geen duidelijk zicht is op vervanging van de motoren (binnen redelijke termijn), de Kamer de regering oproept (lees: verplicht) om met de NAVO-invliegregeling een vliegverbod in te stellen, om op die manier de NAVO druk te zetten. Er is hierbij een uitzondering gemaakt voor noodsituaties, maar nog steeds is dit een ongekend heftige motie en was dit een aantal jaren geleden ondenkbaar.

Het is mogelijk dat de regering de motie niet gaat uitvoeren. Dan komt vervolgens de volgende krachtmeting tussen Kamer en regering: slikken of stikken. De Tweede Kamer kan dan accepteren dat de regering het niet uitvoert of besluiten de betreffende bewindspersonen naar huis te sturen. De PvdA (coalitiepartij) zal dan moeten laten blijken of ze politieke ballen hebben of niet.

Wordt vervolgt in maart 2008…

Schinveld: Victorie! (4) update 28-02-08

De Nederlandse overheid kiest definitief de kant van de inwoners van Zuid Limburg en wil – via de Europese Unie – de AWACS-basis nabij Schinveld gesloten of verplaatst krijgen. Hiermee zet het kabinet de trendbreuk voort die is ingezet na de vernietigende Raad van State-uitspraak van afgelopen zomer. De civiele Europese Unie komt hiermee lijnrecht tegenover de militaire NATO te staan.

De NATO weigert om de AWACS-motoren te vervangen en wil door blijven vliegen met deze ouwe bakbeesten tot 2035. De hoop is dat het kabinet nu ook de NIMBY-maatregel van tafel haalt: dan is de 14ha bos bij Schinveld definitief gered. Onduidelijk is nog hoe er met de Kamermotie omgegaan wordt waarin wordt gedreigd met een AWACS-vliegverbod boven Nederland.

Civiele en militaire luchtvaart
De Nederlandse overheid heeft een brief naar de Europese Commissie gestuurd waarin Nederland vraagt om de regels voor de burgerluchtvaart ook te hanteren voor militaire vliegtuigen. Als dit zou lukken, moet de AWACS-basis gesloten worden. AWACS zijn omgebouwde Boeings 707’s. Het gebruik hiervan is in de Europese burgerluchtvaart al lang verboden. En in de VS is het gebruik van deze vliegtuigen zowel civiel als militair verboden.

Tweede Kamerdebat – november 2007
Afgelopen november was er een debat in de Tweede Kamer over de vernietigende Raad van State-uitspraak van afgelopen zomer. Tijdens dit debat vertelde het kabinet dat ze haar best ging doen om bij de NATO aan te dringen op vervanging van de Boeing-motoren en vroeg van de Tweede Kamer geduld tot maart 2008. De Kamer gunde het kabinet deze tijd, maar eerder hebben verschillende kabinetten ook gezegd hun best te zullen doen voor vervanging van de motoren: iedere keer zonder resultaat. Hierom heeft de Tweede Kamer zelf ook nog een drukmiddel in stelling gebracht: een motie die zegt dat als er in maart 2008 geen zicht is op vervanging van de motoren op korte termijn, de Kamer het kabinet wil dwingen om de NATO-invliegregeling te gebruiken. Deze invliegregeling is een afspraak tussen NATO-landen, waardoor NATO-vliegtuigen ongehinderd elkaars luchtruim in kunnen vliegen. Met deze invliegregeling zou dus een soort AWACS-vliegverbod gecreëerd kunnen worden. Deze motie is begin december 2007 aangenomen met stemmen van PvdA, SP, GroenLinks, Partij van de Dieren, D66, PVV en Verdonk. Een bijzonder gezelschap.

NATO-meeting Vilnius – 8 en 9 februari 2008
Afgelopen 8 en 9 februari heeft Nederland op de NATO-meeting in Vilnius (Litouwen) vervanging van de motoren aangekaart. Wederom kreeg zij nul op het rekest. Vervanging van de motoren is te duur en de overige deelnemers in het AWACS-project hebben geen zin om zo diep in de buidel te tasten voor iets dat zij zien als een Nederlands (binnenlands) probleem.

NIMBY-maatregel
Tijdens het debat in de Tweede Kamer wilden veel fracties dat Minister Cramer (VROM) de NIMBY-maatregel van tafel zou halen. Met deze NIMBY-maatregel kan de landelijke overheid een lagere overheid passeren en zichzelf een (kap)vergunning geven. De NIMBY-maatregel is nu nog steeds in werking, ondanks dat de Raad van State heeft geoordeeld dat er niet gekapt had mogen worden. Een juridische absurditeit. Minster Cramer wilde in november helemaal niets doen, om de (mogelijke) onderhandelingspositie van Nederland ten opzichten van de NATO niet te verzwakken. Ook hierbij gold dat er in/na maart 2008 verder gesproken zou gaan worden. De kans dat deze NIMBY-maatregel nu wel van tafel gaat, neemt alleen maar verder toe nu de NATO niet tot vervanging van de motoren wil overgaan.

Motie Tweede Kamer – NATO-invliegregeling
Momenteel is er dus nog steeds een Kamermotie waarin gezegd wordt dat de regering de NATO-invliegregeling moet gebruiken als er in maart 2008 geen zicht is op vervanging van de motoren binnen redelijke termen. Aangezien de NATO door wil blijven vliegen tot 2035 met deze motoren, kun je stellen dat er niet aan de voorwaarde voldaan is. Naar de letter van de motie, zou de Nederlandse regering nu de invliegregeling moeten gebruiken om de AWACS boven Nederland te weren. De vraag is echter wat de verschillende fracties – die destijds voorstemden – nu gaan doen. Zeker nu het kabinet via de Europese Commissie probeert om burgerluchtvaart regels ook voor AWACS te laten gelden, zouden verschillende Tweede Kamerfracties kunnen gaan draaien en dit als excuus gebruiken. Hoogstwaarschijnlijk komt er binnenkort een nieuw Kamerdebat naar aanleiding van de recente ontwikkelingen. Daar zal duidelijk worden welke politici een rechte rug hebben en wie de mogelijke draaikonten zijn. Mochten er fracties gaan draaien, dan zouden ze ballen hebben, als ze dit ook durven uit te leggen in Schinveld.

Stop AWACS en Onderbanken naar RvS voor herstel bos

De vereniging Stop AWACS en de gemeente Onderbanken gaan naar de Raad van State om af te dwingen dat minister Cramer van Milieu met plannen komt voor het herstel van de ten onrechte gekapte zes hectare bos.

De Raad van State oordeelde vorig jaar juli dat de Nimyby-maatregel in Schinveld niet genomen had mogen worden. Door die maatregel kon twee jaar geleden zes hactare bos worden gekapt in Schinveld. Omdat de minister niet binnen de vereiste termijnen heeft gereageerd op de uitspraak van Nederlands hoogste rechtsorgaan, stappen de betrokken partijen opnieuw naar de Raad van State. De zaakt dient op 11 april.